Abdul Ghani Azmi, Ulama Besar Malaysia Penyambung Perjuangan M. Hasbi Ash-Shiddieqy

0
539

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, ramai dijumpai pelajar-pelajar asing yang menuntut ilmu di negeri pertiwi ini. Indonesia memang sudah dikenal di seantero dunia banyak melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan terkemuka, utamanya ilmuwan Islam. Oleh sebab itu tidak heran jika perkembangan dan kemajuan pemikiran Islam di negeri-negeri Melayu semacam Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura, dan Thailand sangat dipengaruhi oleh ulama-ulama besar Indoensia. Sehingga negeri-negeri Alam Melayu ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain apabila tema pembahasannya ialah tentang ulama Islam, walaupun perbedaannya hanya pada situsai politik.

Dari sekian banyak ulama besar Indonesia yang pengaruhnya tidak hanya di Indonesia sebagai kampung halamannya, bahkan menembus hingga seantero Alam Melayu lainnya ialah Prof. Dr. H. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, sosok ilmuwan pakar hadits, fiqih, ushul fikih, dan tafsir. Beliau dikenal sebagai ulama anti kompromi jika sudah dihadapankan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan selama hayatnya, beliau telah berjuang melalui lisan dan tulisnya dalam rangka membersihkan ajaran-ajaran di luar Islam yang menempel padanya sehingga mayoritas orang tidak mampu membedakan mana ajaran Islam yang murni dengan ajaran Islam yang sudah tercampuri lumpur bid’ah. Keriteria Sunnah dan Bid’ah adalah bukti kuat akan perjuangan beliau dalam hal ini.

Kemudian perjuangan beliau dalam membumikan Sunnah pun tidak dapat dielakkan lagi. Karya-karya tulisan beliau semacam Syarah Kitab Al-Lu’lu’ wa Al-Marjan yang berjudul Mutiara Hadits (6 jilid) dan Koleksi Hadits Hukum (Al-Ahkam An-Nabawiyyah 1-4 jilid besar) merupakan bukti perjuangan beliau yang masih dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Belum lagi buku-buku musthalah hadits yang beliau tulis menjadikan beliau sebagai salah satu pelopor kebangkitan As-Sunnah di Alam Melayu.

Berkaitan dengan pengaruh positif beliau, selain melalui karya-karya ilmiahnya yang begitu banyak dan berharga, juga melalui murid-murid beliau yang tersebar ke berbagai penjuru Alam Melayu. Dari dua media ini pemikiran pembaharuan Islam yang beliau tegakkan semakin dirasakan oleh khalayak ramai nun luas. Di antara mereka yang jelas terpengaruh oleh pembaharuan H. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy ialah salah seorang muridnya asal Kelantan Malaysia, yaitu Drs. Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris Al-Kalantani. Permisalan antara dua tokoh ini bagaikan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dengan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Sebagai telah diketahui bersama bahwa awal mula ketertarikan Syaikh Al-Albani terhadap ilmu hadits –yang padahal ayahnya sendiri mengharapkan agar dirinya menekuni fiqih madzhab Hanafi- ialah manakala beliau membaca salah satu makalah ilmiah yang termuat dalam Majalah Al-Manar milik Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Seketika dibacanya makalah tersebut yang kala itu membahas takhrij hadits-hadits Ihya’ ‘Ulumiddin karya Al-Hafizh Al-‘Iraqi, Al-Albani muda bukan main tertariknya. Bahkan ia sampai menyalinnya dengan tangannya sendiri. Mulai saat itulah Al-Albani muda rutin mengikuti sajian-sajian Majalah Al-Manar pada edisi-edisi mendatang.

Adapun pengaruh Ash-Shiddieqy pada diri Abdul Ghani Azmi, maka bermula semasa ia menuntut ilmu di Al-Jami’ah Al-Islamiyyah (IAIN) yang terletak di Yogyakarta. Ash-Shiddieqy sebagai guru besar ilmu hadits dan fikih di perguruan tinggi itu menjadi awal mula ketertarikan Azmi menekuni disiplin ilmu hadits. Walaupun boleh jadi Ash-Shiddieqy bukan satu-satunya ulama yang mempengaruhinya di sana. Namun porsi pengaruhnya pada diri Azmi lebih mendomisasi daripada pengaruh ulama-ulama lain yang mengajar di perguruan tinggi tersebut.

Ketekunan Azmi di kemudian hari dalam mempelajari ilmu hadits ternyata membuahkan hasil yang amat gemilang. Setidaknya penelitian yang beliau lakukan berkaitan dengan hadits melahirkan karya-karya ilmiah yang fenomenal, di antaranya ialah:
Himpunan Hadis Dha’if dan Maudhu’ 1-2

Buku agung ini penulis jumpai dijual di salah satu toko buku di bilangan Jakarta. Seketika itu penulis merasa sangat gembira bercampur sedih. Gemberi karena mendapat buku yang agung namun sedih karena harga yang ditawarkan pasti cukup menguras uang saku. Maklum saja, karena buku itu impor. Namun sayangnya penulis hanya menjumpai jilid kedua dari buku tersebut. Sedangkan jilid pertama, belum berhasil penulis jumpai.

Secara umum, buku kedua ini memuat 1676 buah hadits yang haram digunakan untuk semua tujuan dan haram diriwayatkan atau disebarkan tanpa menyebutkan kecacatannya atau rutbah-nya, sebagaimana yang tertulis di kulit luar buku. Disusun secara tematik, setiap tema mengandung ratusan hadits yang berstatus dha’if atau maudhu’.

Al-Ustadz ‘Abdul Ghani Azmi sekurang-kurangnya telah merujuk kepada 43 kitab dalam penyusunan bukunya tersebut. Selain kitab-kitab induk hadits yang enam dan kitab-kitab Al-Albani, beliau juga bertumpu pada kitab-kitab yang stema, seperti Al-Maudhu’at karya Ibnul Jauzi, Al-Laali Al-Mashnu’ah karya As-Suyuthi, Al-Maqashid Al-Hasanah karya As-Sakhawi, Al-Fawaid Al-Majmu’ah karya Asy-Syaukani, Kasyf Al-Khafa’ karya Al-‘Ajluni, Tanzih Asy-Syari’ah Al-Marfu’ah karya Al-‘Iraqi, Al-Mughni Takhrij Al-Ihya’ karya Zainuddin Al-‘Iraqi, dan lain sebagainya.
Himpuna Hadis Shahih 1-3
Himpunan Hadits Shahih Mengenai Hukum Hudud
Al-Bid’ah; Bahaya dan Keburukannya
Bimbingan Mencapai Kesempurnaan Ibadah Puasa
Amalan Bid’ah Pada Bulan Muharram, Rejab, Syaban dan Ramadhan
Bagaimana Islam Berpolitik dan Memerintah?
Keutamaan Ilmu dan Para Ulama
Panduan Solat Sunnat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
Kewajiban Wanita Islam
Kedudukan Al-Sunnah dalam Syariat Islam
Asas Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith
Kutukan dari Langit dan Bumi
Persoalan Aqidah Islam (alih bahasa kitab Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz)

Selain buku-buku di atas, beliau juga tercatat sebagai penulis tetap pada Majalah Pengasuh, bahkan digadang-gadang sebagai ketuanya. Tulisan beliau dalam Pengasuh lebih banyak tertumpu dalam bidang hadits, namun terdapat juga tajuk-tajuk lain yang ditulis yang dikategorikan dalam bidang asas-asas akidah. Ruangan ini adalah ruangan khusus yang ditulis bersama dengan beberapa tokoh lain antaranya Dr. Abdul Hayei bin Abdul Syukur, Profesor Madya Mohd Kamil bin Haji Abdul Majid, Ustaz Uthman al-Muhammadi, Profesor Zakaria Stapa dan beliau sendiri di samping beberapa tokoh luar negeri. Ruangan ini mulanya diperkenalkan dalam Pengasuh dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Berikut adalah beberapa tajuk tulisan beliau yang pernah diterbitkan dalam Pengasuh di ruangan ini.
1. “Bidaah Bulan Rejab”, Majalah Pengasuh, bil. 508, tahun 1991.26
2. “Bidaah–bidaah Bulan Ramadhan”, Majalah Pengasuh, bil. 518, tahun 1992.27
3. “Khurafat dan Bidaah”, Majalah Pengasuh, bil. 522, tahun 1992
4. “Khufarat dan Bidaah Sekitar Khaidir”, Majalah Pengasuh, bil. 526, tahun 1993
5. “Khurafat Di Sebalik Perkahwinan Nabi Muhammad s.a.w. Dengan Zainab Binti Jahsyi”, Majalah Pengasuh, bil. 529, tahun 1993
6. “Khurafat Mengenai Nabi Daud Mengambil Isteri Orang”, Majalah Pengasuh, bil. 531, tahun 1994
7. “Khurafat Mengenai Penderitaan Nabi Ayub a.s.”, Majalah Pengasuh, bil. 534, tahun 1994
8. “Khurafat Dan Bidaah Sekitar Wali”, Majalah Pengasuh, bil. 536, tahun 1994
9. “Khurafat Di Sekitar Nabi Nuh a.s. Dan Bahteranya”, Majalah Pengasuh, bil. 539, tahun 1996
10. “Khurafat Di Sekitar Harut Dan Marut”, Majalah Pengasuh, bil. 542, tahun 1996
11. “Adakah Solat Sunat Fajar Sebelum Masuk Waktu Subuh”, Majalah Pengasuh, bil. 543, tahun 1996
12. “Khurafat Di Sekitar Ya’juj dan Ma’juj”, Majalah Pengasuh, bil. 544, tahun 1996
13. “Khurafat Di Sekitar Nabi Sulaiman Dan Ratu Balkis”, Majalah Pengasuh, bil. 547, tahun 1997
14. “Khurafat Dan Bidaah Di Sekitar Ashab al-Kahf”, Majalah Pengasuh, bil. 549, tahun 1997
15. “Khurafat Di Sekitar Kaabah dan Hajar al-Aswad”, Majalah Pengasuh, bil. 551, tahun 1998
16. “Khurafat Di Sekitar Kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha”, Majalah Pengasuh, bil. 555, tahun 1998
17. “Khurafat Mengenai Kisah al-Gharanif”, Majalah Pengasuh, bil. 556, tahun 1998
Selain makalah-makalah yang secara jelas menunjukkan keteguhan beliau dalam membasmi berbagai TBC (baca: takhayul, bid’ah, dan charafat) yang menjamur bak di musim penghujan di atas, termasuk tema yang beliau angkat juga ialah ilmu hadits, tepatnya peringatan akan hadits-hadits lemah dan palsu yang marak dikonsumsi masyarakat. Menurut beliau, hadits-hadits yang berstatus dha’if dan maudhu’ itu tidak halal dikonsumsi.

Di antara makalah-makalah yang beliau tulis ialah sebagai berikut:
i. “Hadith-hadith Maudu’ dan Hadith Terlalu Daif”, Majalah Pengasuh, bil. 515, Tahun 1991.
ii. “Membersihkan Khutbah Dari Pembohongan, Kebatilan dan Kesesatan”, Majalah Pengasuh, bil. 545, Tahun 1996.29
iii. “Hadith-hadith Tidak Sahih Dalam Khutbah Jumaat”, Majalah Pengasuh, bil. 546, Tahun 1997.30
iv. “Hadith-hadith Mengenai Memotong Kuku, Berinai, Siwak Dan Lain-lain”, Majalah Pengasuh, bil. 548, Tahun 1997.31

Mengenai rihlah ilmiah Syaikh ‘Abdul Ghani Azmi, ada baiknya disinggung secara sambil lalu di sini, sebelum akhirnya beliau melawat ke Indonesia dalam rangka thalabul ‘ilmi.

Setelah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Gaal, Pasir Puteh seperti kanak-kanak yang sebaya dengannya. Beliau kemudiannya telah melanjutkan pengajian agama pondok Wakaf Bunut, Pasir Puteh Kelantan. Manakala di peringkat sekolah menengah pula beliau telah melanjutkan pelajar di Kota Bharu di Jamie’ Merbau al-Ismaili dari tahun 1949 hingga tahun 1945. Semasa di Jamie’ Merbau al-Ismaili beliau merupakan salah seorang murid yang pintar dengan mendapat Syahadah Ibtida’iyyah (Mumtaz) dengan pencapaian keseluruhan sebanyak 81.2.18

Setelah menamatkan pengajian peringkat Thanawi di Jamie’ Merbau, beliau telah menyambung pengajian di peringkat Ijazah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Jogjakarta, Indonesia pada tahun 1955 dengan mengikuti kursus pra perguruan selama 2 tahun hingga 1957. Setelah itu beliau menyambung pengajian lagi di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) al-Jami’ah al-Islamiyah, Jogjakarta Indonesia pada tahun 1957. Semasa di IAIN itu, beliau telah mengikuti kursus Quda’ selama beberapa tahun. Akhirnya beliau berjaya meraih gelar Sarjana Agama dari Fakultas Syariah setelah tamat pengajian.

Selama pengembaraan ‘Abdul Ghani Azmi muda di Indonesia, beliau telah berhasil berguru dari banyak tokoh ulama penting Indonesia yang di kemudian hari mengilhaminya untuk meneruskan perjuangan pembaharuan yang telah terlebih dahulu diusahakan oleh guru-gurunya tersebut. Karena memang hampir semua gurunya yang ada di Indonesia berpemahaman Ahlussunnah wal Jama’ah Salafiyyah. Selain Ash-Shiddieqy yang telah disinggung di muka, Azmi muda juga berkesempatan menimba ilmu dari Prof. Dr. Haji ‘Abdul Karim Amrullah (Buya HAMKA), Prof. Dr. Abdul Qahhar Muzakkir, Prof. Dr. Mukhtar ‘Ali, dan Prof. Dr. Ahmad Shalabi dari Mesir yang kala itu mengabdikan diri di Yogyakarta.

Selepas Drs. ‘Abdul Ghani Azmi dari rihlah ilmiah-nya, beliau kemudian mengabdikan diri dan berkhidmat di tengah masyarakatnya. Ia pulang ke Kalantan Malaysia membawa risalah Islam yang murni dengan berbagai konsekuensi yang akan beliau hadapi di kemudian hari. Secara ringkas, amal dakwahnya dapat diterangkan sebagai berikut:
Penolong nazir dan nasir Guru-guru Agama di Sekolah Rendah Kerajaan Kelantan dalam rentang waktu 1966-1978
Pensyarah di Maktab Perguruan Teruntum Kuantan Pahang
Pensyarah di Maktab Perguruan Batu Rakit Kuala Trengganu
Pensyarah di Maktab Perguruan Pengkalan Chepa Kota Baharu Kelantan
Pengasas utama Pusat Pengajian Tinggi Agama Islam yang dipimpin oleh Datuk Muhammad bin Nasir
Ahli Majlis Tertinggi dan Ahli Jawatan Akademik pada Pusat Pengajian Tinggi Kelantan di bawah pimpinan Datuk Muhammad Asri bin Haji Muda
Penulis tetap Majalah Pengasuh
Ahli Majlis Lembaga Peperiksaan Sijil-sijil Sekolah Agama Majlis Agama Islam Kelantan
Anggota Jawatankuasa Buku-buku teks untuk sekolah-sekolah agama tersebut
Pimpinan ABIM Negeri Kelantan lebih dari 10 tahun.

Refrensi:
– Drs. Abdul Ghani Azmi bin Idris; Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan Beliau dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Hadith, oleh Ahmad Faisal bin Abdul Hamid
– Rijal Al-Ishlah wa At-Tajdid fi Asy-Syarq Al-Aqsha, oleh Firman Hidayat Marwadi
– Al-Bid’ah; Bahaya dan keburukannya, oleh Drs. Abdul Ghani Azmi
– Himpunan Hadis Dha’if dan Maudhu’, oleh Drs. Abdul Ghani Azmi