Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Infografis: Perjalanan Kafilah Al-Husain dari Madinah Hingga Kembali ke Madinah

Rajab 60 H: Gubernur Madinah menuntut Imam Husain a.s untuk membaiat Yazid.

28 Rajab H: Imam Husain a.s. keluar dari Madinah bersama keluarga dan kerabatnya menuju Mekah.

3 Sya’ban: Imam Husain a.s. tiba di Mekah dan melaksanakan umrah.

Bulan Ramadan: Penduduk Kufah mengirimkan surat-surat meminta pertolongan kepada Imam Husain a.s., lalu Imam mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil.

5 Syawal: Muslim bin Aqil tiba di Kufah. 18 ribu warga Kufah membaiatnya. Yazid mengangkat Abdullah bin Ziyad sebagai gubernur Kufah.

8 Dzulhijah: Imam Husain a.s. dari Mekah menuju Irak bertepatan dengan syahidnya Muslim bin Aqil.

Akhir Dzulhijah: Hurr ar-Riyahi memblokade jalan kafilah Imam Husain a.s. yang menuju Kufah.

2 Muharram 61 H: Imam Husain a.s. tiba di Karbala bersama keluarga, kerabat dan para sahabatnya.

3 Muharram: Umar bin Sa’ad tiba di Karbala bersama 3 ribu pasukan berkuda memaksa Imam Husain a.s. agar membaiat Yazid.

7 Muharram: Umar bin Sa’ad memerintahkan pasukannya memblokade sumber air untuk kafilah al-Husain a.s.

10 MuharramImam Husain a.s. syahid bersama keluarga dan para sahabatnya. Tendanya dibakar. Para perempuan dan anak-anak menjadi tawanan.

12 Muharram: Kafilah al-Husain a.s. yang menjadi tawanan tiba di Kufah. Zainab bin Ali a.s., adik Imam Husain a.s. masuk ke istana Ibnu Ziyad dan berkhotbah.

13 Muharram: Imam Ali Zainal Abidin bin Husain a.s. menguburkan jasad ayahnya, al-Husain a.s., dan para sahabatnya.

24 Muharram: Kafilah al-Husain yang ditawan digiring dari Kufah menuju Syam.

Awal Shafar: Kafilah al-Husain yang ditawan tiba di Damaskus dan masuk istana Yazid bersama kepala Imam Husain a.s.

20 Shafar: 40 hari syahadah Imam Husain a.s. Sahabat Nabi, Jabir al-Anshari r.a. menziarahi pusara Imam Husain a.s. Kafilah al-Husain yang ditawan dari Syam menuju Madinah.

Dalam Perjalanan: Kafilah al-Husain yang ditawan melewati Karbala dan menziarahi pusara al-Husain a.s. dan para sahabatnya.

17 Rabi’ul Awal: Kafilah al-Husain kembali ke Madinah dan menyelenggarakan majelis duka di sana.

[*]

Baca: “Hujjah Kebangkitan Imam Husein Melawan Kezaliman Yazid dan Bani Umayah


Written by
No comments

LEAVE A COMMENT