Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Infografis Ulama Imamiyah: Allamah al-Hilliy

Ulama Imamiyah

Allamah al-Hilliy
Jamaluddin, Abu Mansur al-Hasan bin Yusuf bin Mutahhar al-Hilliy

Lahir: 5 Januari 1250/29 Ramadhan 647
Wafat: 27 Desember 1325/21 Muharram 726 H

Pada masanya, dialah pemimpin ulama Syiah dan ulama pertama yang bergelar Ayatullah lantaran keutamaan dan kedalaman ilmunya.

Beliau menguasai pelbagai bidang ilmu, fikih, usul fikih, teologi, hadis, tafsir, biografi perawi, filsafat dan logika.

Beliau berguru kepada ulama tersohor seperti, Muhaqqiq al-Hilliy, Sayid Ibnu Thawus, Nasiruddin at-Thusi dan Ibnu Maytsam al-Bahrani.

Sejumlah ulama yang belajar kepadanya di antaranya, putranya sendiri, Muhammad al-Hilliy (fakhr al-muhaqqiqin), Quthbuddin ar-Razi, dan Ibnu Ma’iyyah.

Pendapat Ulama tentang Allamah al-Hilliy

As-Shafadi: “Imam Allamah pemilik aneka keahlian. Ulama Syiah, ahli fikih, penulis pelbagai kitab terkenal di masa hidupnya.”

Ibnu Hajar al-Asqalani: “Ia seorang ulama Syiah, pemuka dan penulis kalangan mereka. Ibnu Mutahhar terkenal dengan pekertinya yang mulia.”

Syekh Baha’i: “Dia seorang yang berpengetahuan luas, penjaga ilmu-ilmu agama, penghapus jejak perusak, pelanjut jejak syariat Nabi.”

Karya-karya Allamah al-Hilliy

Karya-karyanya berjumlah ratusan, yang terkenal di antaranya:

  1. al-Asrar al-Khafiyyah fi al-‘Ulum al-‘Aqliyyah (Filsafat)
  2. al-Bab al-Hadi ‘Asyar (Akidah)
  3. Tabshirah al-Muta’allimin fi Ahkam ad-Din (Fikih)
  4. Tahdzib al-Wushul ila ‘Ilm al-Ushul (Usul Fikih)
  5. al-Jawhar al-Nadhid fi ‘Ilm al-Manthiq (Logika)
  6. Khulashah al-Aqwal fi Ma’rifah ar-Rijal (Biografi perawi)
  7. Nihayah al-Maram fi ‘Ilm al-Kalam (Teologi)
  8. Kasyf al-Murad fi Syarh Tajrid al-I’tiqad (Teologi)

[*]

Baca: Sosok Ayatullah Hamadani (Bagian Pertama)

Written by
No comments

LEAVE A COMMENT