Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Infografis Ulama Imamiyah: Syekh at-Thaifah at-Thusi

Ulama Imamiyah

Syekh at-Thaifah at-Thusi
Abu Ja’far Muhammad bin al-Hasan at-Thusi

Lahir: 995 / 385 H
Wafat: 2 Desember 1067/ 22 Muharram 460 H

 

Salah satu ulama ahli teologi, hadis, tafsir dan fukaha Syiah

Ia menjadi pemimpin dan marja’ Syiah setelah wafatnya Sayid al-Murtadha

Ia peletak dasar metode ijtihad mutlak dalam fikih dan usul. Ia menulis buku-buku abadi dalam mazhab.

Ia hidup di Baghdad hingga diberangus rezim Bani Saljuk dari Turki. Rumah dan perpustakaannya dibakar sehingga ia pindah ke Najaf.

Pendapat Ulama tentang Syekh at-Thaifah at-Thusi

Allamah Hilli:
“Ia seorang pendidik dalam akidah baik pokok dan cabangnya. Ia juga titik kesempurnaan jiwa dalam ilmu dan amal.”

Allamah Majlisi:
“Keutamaan dan keagungannya masyhur tanpa perlu dijelaskan…”

Sayid Bahrul Ulum:
“Dialah Syekh Thaifah (guru Mazhab), pengusung ulama syariat sesungguhnya, pemimpin mazhab setelah para Imam Suci a.s.”

Guru-guru Terkemuka Syekh at-Thaifah at-Thusi:
Sayid Murtadha
Ibnu al-Ghadhairi
Syekh Mufid

Murid-murid Ternama Syekh at-Thaifah at-Thusi
Dari ratusan muridnya, yang ternama antara lain:

Abu as-Shalah al-Hilabi
Abu Muhammad Hiska
Hasan bin Syekh at-Thusi
Sulaiman as-Shahrasyti

Karya-karya Terkenal:
Rijal at-Thusi
Tahdzib al-Ahkam
Al-Istibshar
Al-‘Uddah fi Ushul al-Fiqh
Al-Iqtishad
At-Tibyan fi Tafsir al-Qur’an

[*]

Baca: “Berkatalah Lemah Lembut di Tengah Keluarga

Written by
No comments

LEAVE A COMMENT